Vyhľadávanie

Ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov je veľmi dôležitou vecou, ktorej pri našej podnikateľskej činnosti venujeme náležitú pozornosť. Rešpektujeme dôvernosť Vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalej sa riadime týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

1. Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o tom, ako spoločnosť KM Beta spol. s r. o. so sídlom Križovatka 25/921, Banská Štiavnica IČO: 34122737, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka číslo: 19556/S (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“) využíva osobné údaje a aké informácie o užívateľoch webových stránok, on-line aplikácií alebo mobilných platforiem Spoločnosti (tzn. "on-line služby") zhromažďuje a vyhodnocuje a následne používa odovzdáva tretím stranám alebo spracováva iným spôsobom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú Spoločnosti. Netýkajú sa on-line služieb iných spoločností skupiny KM Beta alebo on-line služieb prevádzkovaných tretími stranami.

2. Zhromažďovanie informácií a údajov

Spracovávame presné a aktuálne osobné údaje vždy na základe zákonného titulu, korektne a transparentným spôsobom, iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, ukladáme ich vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov iba po nevyhnutnú dobu vo vzťahu k účelu spracovania a zaisťujeme ich integritu a dôvernosť pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení a náležitého zabezpečenia pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Kladieme dôraz na to, aby nepresné údaje s prihliadnutím na ich účel, na ktorý ich spracovávame, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

Vaše osobné údaje získavame z niekoľkých zdrojov. Primárnym zdrojom Vašich osobných údajov ste Vy osobne (napr. keď sa na nás obraciate so záujmom o naše výrobky a služby, keď potrebujete technickú pomoc, keď sa registrujete do našich zľavových akcií, keď nás kontaktujete so svojimi otázkami, pripomienkami a žiadosťami a pod.) .

Zdrojom Vašich osobných údajov sú aj verejne dostupné zdroje, ako je internet, a to vrátane sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, LinkedIn ai). Ďalším zdrojom Vašich osobných údajov sú Cookies a Web beacons v súvislosti s Vašou aktivitou na našich webových stránkach. Ochranu Vášho súkromia môžete docieliť aj Vaším vlastným prednastavením webového prehliadača.

Pokiaľ Vás zaujíma konkrétny zdroj spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás s touto otázkou obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

2.1. Osobné údaje, které nám poskytnete

Je pravidlom, že pre využívanie našich on-line služieb sa nevyžaduje poskytnutie žiadnych osobných údajov. Pokiaľ sú osobné údaje zhromažďované v rámci našich on-line služieb, ide v čo najväčšej miere o poskytnutie založené na báze dobrovoľnosti. Ak napríklad chcete pravidelne odoberať náš Newsletter alebo stiahnuť E-book, ktorý je ponúkaný na našich webových stránkach, požadujeme od Vás poskytnutie Vašej e-mailovej adresy a ďalších informácií, ktoré nám umožnia overiť, že ste skutočným vlastníkom e-mailovej adresy uvedenej pre odber Newsletteru alebo E-booku.

Na splnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám a/alebo našich zákonných povinností v rámci našej obchodnej činnosti a styku s Vami môžeme spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám za uvedenými účelmi poskytnete:

 • Identifikačné údaje: Osobné údaje, ktoré slúžia na identifikáciu Vašej osoby, tj titul, meno, priezvisko, dátum narodenia.
 • Kontaktné údaje: Osobné údaje, ktoré využívame na komunikáciu s Vami, tj telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, adresa stavby.
 • Údaje o ďalších osobách: Údaje o kontaktných osobách, ak sú získané v B2B styku, tj meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Fotografie: V prípade, že nám dobrovoľne zašlite fotografiu Vašej stavby ako referenčnú fotografiu na zverejnenie na našich webových stránkach s uvedením ďalších identifikačných údajov.
 • Zmluvné údaje: Údaje, ktoré od Vás získame pri plnení zmluvných záväzkov alebo objednávok, tj údaje o produktoch, službách, ktoré Vám dodávame, o histórii Vašich objednávok, údaje o Vašich sťažnostiach, reklamáciách, pripomienkach, námetoch a o našej vzájomnej komunikácii.

2.2. Automaticky zhromažďované dáta

Z dôvodov bezpečnosti dát a taktiež za účelom optimalizácie užívateľského prostredia zhromažďujeme v súvislosti s používaním našich on-line služieb aj určité údaje, ktoré nemusia typicky samy o sebe byť osobným údajom. Ako príklad je možné uviesť údaje o použitom internetovom prehliadači, operačnom systéme, názve domény na webovej stránke, ktorú ste navštívili pred návštevou našej webovej stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, rovnako ako stránky, ktoré ste navštívili.

Tieto automaticky zbierané dáta nie sú spojené s dátami z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo spätne tieto dáta overiť v prípade, keď sme upozornení na konkrétne riziko ich zneužitia.

2.3. Cookies a Web beacons

Naše on-line služby používajú tzv. súbory Cookies a tzv. Web beacons. Súbory Cookies nemôžu žiadnym spôsobom poškodiť Váš počítač. Sú to malé súbory s konfiguračným nastavením, ktoré nám pomáhajú urobiť naše on-line služby užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory Cookies slúžia navyše na implementáciu niektorých užívateľských funkcií.

Naše on-line služby zvyčajne používajú "Cookies relácie", ktoré sú automaticky odstránené po uzavretí webového prehliadača. Príležitostne tiež používajú "trvalé súbory Cookies", ktoré zostávajú vo Vašom zariadení dovtedy, kým vyprší ich platnosť alebo kým nedôjde k ich ručnému odstráneniu. Tieto súbory nám umožňujú rozpoznať Váš webový prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve. Podrobnosti o "Cookies tretích strán", tj súbory Cookies poskytovateľov tretích strán, ako je napríklad Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

V nastavení Vášho webového prehliadača alebo v nastavení ochrany osobných údajov vo Vašich mobilných zariadeniach môžete taktiež nastaviť, aby Vám Vaše zariadenia podávali oznámenia pri ukladaní súboru Cookies, a Vy ste sa tak mohli rozhodnúť, či súbory Cookies povolíte alebo nie. Máte tiež možnosť zakázať ukladanie súborov Cookies, a to iba pre niektoré prípady alebo aj ako východiskové nastavenie Vášho zariadenia. Ďalej máte možnosť nastaviť automatické mazanie súborov Cookies pri každom zatvorení Vášho webového prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie našich on-line služieb nemusia byť v prípade deaktivácie súborov Cookies úplne dostupné.

Bližšie informácie o tom, aké typy súborov Cookies používame, za akým účelom a ako dlho sú ukladané, nájdete v zásadách o používaní Cookies na adrese: https://www.kmbeta.sk/cookies

Okrem uvedeného používame tzv. Web beacons, ktoré nám umožňujú analyzovať účinnosť našich webových stránok, Newsletterov a E-booku. Napríklad naše Newslettery a HTML e-maily môžu obsahovať Web beacons umožňujúci zistiť, či došlo k rozkliknutiu internetových odkazov umiestnených v ich obsahu. Takto získané informácie nám potom pomáhajú vylepšiť naše e-mailové služby a prispôsobiť náš obsah používateľským potrebám. Vymazaním e-mailu dôjde tiež k výmazu týchto Web beacons. Je samozrejmé, že naše pravidelné textové e-maily žiadne Web beacons neobsahujú.

2.4. Web analýza

Na účely nepretržitej optimalizácie a maximálnej prívetivosti používateľského rozhrania využívajú niektoré z našich služieb taktiež online webové analytické služby a sociálne pluginy uvedené nižšie. Údaje použité na tieto účely sú výlučne neosobnej povahy.

 • Google Analytics: Služba Google Analytics prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používa tzv. súbory Cookies, tj textové súbory uložené v počítači na analýzu Vášho využívania našich on-line služieb. Správy o správaní používateľov, ktoré zhromažďujú súbory Cookies, sú spravidla zasielané na server Google v USA a sú tam uložené. V prípade, keď aktivujete anonymizáciu IP v on-line službách, uchová spoločnosť Google Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a bude tam uložená. V mene prevádzkovateľa on-line služieb spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho využívania týchto on-line služieb, na zostavovanie správ o týchto činnostiach a na poskytnutie ďalších služieb pre prevádzkovateľov webových stránok týkajúcich sa využívania on-line služieb a činnosti na internete. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s inými údajmi, ktoré sú spoločnosťou Google uchovávané. Ukladaniu súborov Cookies môžete zabrániť výberom príslušného nastavenia vo Vašom webovom prehliadači. V tomto prípade však nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našich on-line služieb. Okrem uvedeného môžete zabrániť zhromažďovaniu dát vygenerovaných súbormi Cookies a ich používaniu spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese https://www.google.com/policies/.[EY Law1]
 • Xing: Zakaždým, keď pristupujete k niektorej z našich on-line služieb, ktoré využívajú funkcie siete spoločnosti Xing AG, so sídlom Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko, je vytvorené pripojenie k serverom Xing. Pokiaľ je nám známe, nedochádza k ukladaniu žiadnych osobných údajov, najmä sa neukladajú žiadne IP adresy a nijako sa neposudzuje ani aktivita užívateľa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Hotjar: Pre lepší užívateľský zážitok využívajú niektoré z našich on-line služieb softvér spoločnosti Hotjar (http://www.hotjar.com) so sídlom 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Služba Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať aktivity používateľa (pohyby myšou, kliknutie, výšku posúvania). Za týmto účelom spoločnosť Hotjar umiestni súbory Cookies do zariadení používateľa, na základe ktorých môže ukladať rôzne používateľské dáta, ako napr. informácie o prehliadači, operačnom systéme, čase strávenom na webe atď. Podrobné informácie o spracovaní dát spoločnosťou Hotjar nájdete na adrese www.hotjar .com/privacy.
 • Siteimprove: Webová analýza spoločnosti Siteimprove A / S so sídlom Sankt Annæ Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko, používa Cookiesk analýze využitia našich on-line služieb. Informácie o využívaní našich on-line služieb (vrátane šifrovanej IP adresy užívateľa) zhromaždené prostredníctvom súborov Cookies sú prenášané na server Siteimprove v Dánsku a sú tam uložené. Spoločnosť Siteimprove využíva tieto informácie na vyhodnotenie využívania on-line služieb a na zostavovanie správ. Spoločnosť Siteimprove tieto informácie neodovzdáva tretím osobám. Spoločnosť Siteimprove ukladá a spracováva zhromaždené dáta v súlade s nemeckými pravidlami ochrany dát. Užívateľ môže zabrániť ukladaniu súborov Cookies výberom vhodného nastavenia svojho webového prehliadača. V takom prípade však nemusia byť všetky funkcie on-line služieb užívateľovi prístupné v plnom rozsahu. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Siteimprove na adrese: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.

2.5. Sociálne pluginy

Spoločnosť nezhromažďuje žiadne osobné údaje prostredníctvom sociálnych pluginov. Aby sme zabránili prenosu osobných údajov poskytovateľom služieb v tretích krajinách (a to najmä v USA) bez vedomia užívateľa, príslušné sociálne pluginy sú na našich webových stránkach integrované ako grafika obsahujúca odkaz na webovú stránku príslušného poskytovateľa sociálneho pluginu. Toto riešenie zaisťuje, že osobné údaje nebudú automaticky odovzdávané poskytovateľom príslušných sociálnych pluginov pri návšteve našich webových stránok. Na základe kliknutia na niektorú z grafík budete presmerovaní na službu jej príslušného poskytovateľa. V takom prípade môžu byť Vaše osobné údaje prenášané k príslušnému poskytovateľovi služieb a ďalej ním spracovávané podľa jeho zásad ochrany osobných údajov. V prípade, že na žiadnu z grafík nekliknete, nedochádza k prenosu osobných údajov medzi Vami a príslušným poskytovateľom služieb na základe návštevy webových stránok Spoločnosti.

Po kliknutí na sociálny plugin, respektíve na zodpovedajúcu grafiku, dostane príslušný poskytovateľ služby informáciu, že ste navštívili zodpovedajúcu stránku našej internetovej ponuky umiestnenú na našich webových stránkach, a to bez ohľadu na skutočnosť, či máte pri príslušnej službe užívateľský účet, alebo či ste k nemu prihlásení. Ak však už máte pri návšteve našich webových stránok užívateľský účet u príslušného poskytovateľa služieb ak tomuto účtu ste prihlásený, osobné údaje zhromaždené cez sociálny plugin sú priradené priamo k Vášmu účtu. Pokiaľ si neželáte, aby dochádzalo k priraďovaniu a prepojovaniu Vášho účtu a týchto osobných údajov, musíte sa pred kliknutím na niektorý zo sociálnych pluginov odhlásiť z Vášho účtu u príslušného poskytovateľa služby.

Spoločnosť nemá žiadny vplyv na to, či a do akej miery príslušní poskytovatelia služieb zhromažďujú a ďalej spracovávajú Vaše osobné údaje získané po kliknutí na sociálny plugin, respektíve zodpovedajúcu grafiku. Ďalej si nie sme vedomí rozsahu, účelu ani doby uchovania príslušných osobných údajov. Radi by sme však poukázali na to, že je potrebné predpokladať, že minimálne IP adresa a informácie o použitom zariadení sú používané a zaznamenávané prostredníctvom sociálnych pluginov. Ďalej je možné, že príslušní poskytovatelia služieb používajú cookies as tým súvisiaci zber ďalších osobných údajov.

Rozsah a účel zhromažďovania osobných údajov príslušným poskytovateľom služby a ďalšie informácie o ich spracovávaní, využití a možnostiach nastavenia ochrany Vašich osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov priamo na webových stránkach príslušného poskytovateľa služby.

Využívanie sociálnych pluginov nám umožňuje lepšie prezentovať našu Spoločnosť našim zákazníkom a zlepšovať komunikáciu s nimi, rovnako ako zvyšovať našu viditeľnosť a ďalej budovať náš imidž, čo je aj oprávneným záujmom Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Na účely nepretržitej optimalizácie a maximálnej prívetivosti používateľského rozhrania využívame sociálne pluginy, respektíve zodpovedajúce grafiky, nižšie uvedených poskytovateľov služieb:

 • Facebook: Služba Facebook je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. V prípade, že kliknete na grafiku znázorňujúcu logo Facebooku, budete presmerovaný na internetové stránky Facebooku a tým dôjde k vytvoreniu priameho spojenia medzi Vašim prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook môže následne zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami spracovania osobných údajov. Keď kliknete na grafiku loga Facebook v okamihu, keď ste prihlásení k svojmu účtu Facebook, môže dôjsť k prepojeniu obsahu našich služieb on-line umiestnených na webových stránkach Facebooku s Vašim Facebookovým profilom. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ on-line služieb, nezískavame žiadne informácie o obsahu prenášaných dát a ich následnom využití spoločností Facebook. Ďalšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.
 • Pinterest: Služba Pinterest je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločnosťou Pinterest Inc., so sídlom 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA, av Európe spoločností Pinterest Europe Ltd., Palmerstone House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Zakaždým, keď kliknete na grafiku znázorňujúcu logo Pinterestu, budete presmerovaný na internetové stránky Pinterestu a tým dôjde k vytvoreniu priameho spojenia medzi Vašim prehliadačom a serverom Pinterest. Spoločnosť Pinterest môže následne zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami spracovania osobných údajov. Chceli by sme poukázať na to, že my ako poskytovateľ našich on-line služieb nemáme informácie o obsahu prenášaných dát a ich využití spoločnosťou Pinterest. Spoločnosť Pinterest nám môže iba poskytovať prostredníctvom funkcie „Webovej analytiky Pinterest“ anonymizované štatistické údaje o používateľoch a návštevníkoch nášho účtu, našich stien a pinov. Tieto tzv. „Webové analytiky Pinterest“ sú súhrnné štatistiky, ktoré sú vytvárané na základe určitej akcie (tzv. „udalosť“) a sú zaznamenané spoločnosťou Pinterest vtedy, ak užívateľ alebo návštevník interaguje s naším účtom, múrom, pinmi a súvisiacim obsahom. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Prípadné nastavenie súkromia Vášho účtu Pinterest môžete vykonať na adrese: https://www.pinterest.at/settings/.
 • YouTube: Služba YouTube je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločností YouTube LLC., so sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Zakaždým, keď kliknete na grafiku znázorňujúcu logo YouTube, budete presmerovaný na internetové stránky spoločnosti YouTube a tým dôjde k vytvoreniu priameho spojenia medzi vaším prehliadačom a serverom YouTube. Spoločnosť YouTube môže následne zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami spracovania osobných údajov. V prípade, že ste pred kliknutím na grafiku znázorňujúcu logo YouTube prihlásení k Vášmu účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradenie aktivity prehliadania priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z Vášho YouTube účtu. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
 • Instagram: Služba Instagram je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločnosťou Instagram Inc., so sídlom 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA. Zakaždým, keď kliknete na grafiku znázorňujúcu logo Instagram, budete presmerovaný na internetové stránky spoločnosti Instagram a tým dôjde k vytvoreniu priameho spojenia medzi Vašim prehliadačom a serverom spoločnosti Instagram. Spoločnosť Instagram tak môže následne zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami spracovania osobných údajov. V prípade, že ste prihlásení k Vášmu účtu Instagram, umožníte službe Instagram priradenie aktivity prehliadania priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z Vášho Instagram účtu. Instagram nám môže poskytovať celkové štatistiky o tom, kto navštívil naše vyvesené príspevky, zoznamy, stránky, videá a ďalší obsah, a to napr. v podobe informácie o počte osôb alebo účtov, ktoré navštívili, reagovali na alebo komentovali vyvesené príspevky, rovnako ako informácie o celkovej demografii návštevníkov a užívateľov. V prípade inzercie nám Instagram môže poskytnúť všeobecné informácie o okruhu osôb, ktoré videli naše reklamy, o úspešnosti a dosahu našich reklám bez toho, aby nám boli oznámené informácie, ktoré by mohli priamo identifikovať dané osoby bez ich súhlasu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z Vášho Instagram účtu. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram na adrese https://help.instagram.com/519522125107875.
 • Twitter: Služba Twitter je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločnosťou Twitter Inc., so sídlom 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Zakaždým, keď kliknete na grafiku znázorňujúcu logo Twitter, budete presmerovaný na internetové stránky spoločnosti Twitter a tým dôjde k vytvoreniu priameho spojenia medzi Vašim prehliadačom a serverom spoločnosti Twitter. Spoločnosť Twitter tak môže následne zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami spracovania osobných údajov. V prípade, že ste prihlásení k Vášmu účtu Twitter, umožníte službe Twitter priradenie aktivity prehliadania priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z Vášho Twitter účtu. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavenie ochrany súkromia účtu Twitter môžete zmeniť na adrese: http://twitter.com/account/settings.
 • LinkedIn: Služba LinkedIn je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických spoločností Microsoft, so sídlom Sunnyvale, 940 85, USA. Zakaždým, keď kliknete na grafiku znázorňujúcu logo LinkedIn, budete presmerovaní na internetové stránky spoločnosti LinkedIN a tým dôjde k vytvoreniu priameho spojenia medzi Vašim prehliadačom a serverom spoločnosti LinkedIN. Spoločnosť LinkedIN tak môže následne zhromažďovať a spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s jej zásadami spracovania osobných údajov. V prípade, že ste prihlásení k Vášmu účtu LinkedIN, umožníte službe LinkedIN priradenie aktivity prehliadania priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z Vášho LinkedIN účtu. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti LinkedIN na adrese https://sk.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Nastavenie ochrany súkromia účtu LinkedIN môžete zmeniť na adrese: https://www.linkedin.com/mypreferences/d/categories/account.

3. Použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame cez vyššie uvedené web analýzy, sú spracovávané a používané výhradne na vopred stanovené účely a na základe stanoveného právneho základu, najmä:

Poskytovanie, vylepšenie a podpora našich on-line služieb

Za účelom analýzy dát, identifikácie trendov využitia, výpočtov a štatistík o užívateľskom správaní a zabezpečovaní plynulého pripojenia k našim on-line službám spracovávame niektoré Vaše osobné údaje, a to po nevyhnutne potrebný čas na naplnenie stanoveného účelu. Medzi spracovávané údaje patrí najmä IP adresa Vášho počítača, dátum a čas prístupu, názov a adresa URL načítaného súboru, sieť, z ktorej pristupujete, prehliadač, poprípade operačný systém Vášho počítača.

Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre účely poskytovania našich služieb a na ochranu oprávnených záujmov našej Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Marketing

Vami poskytnuté osobné údaje budú použité iba na marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, ak ste na tieto účely udelili svoj výslovný súhlas. V takom prípade budú Vaše osobné údaje uložené po dobu 5 rokov, ibaže by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania. Váš súhlas s používaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môže byť kedykoľvek odvolaný.

Spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely je založené na Vami udelenom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zasielanie Newsletteru, E-booku, obchodných oznámení

Pokiaľ vyplníte webový formulár na prihlásenie k odberu nášho Newsletteru/E-booku/obchodných oznámení alebo ak pri využívaní našich webových formulárov zaškrtnete políčko súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania nášho Newsletteru/E-booku/obchodných oznámení, použijeme Vami poskytnuté osobné údaje k overenie, že ste skutočným vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že naozaj máte záujem o odber nášho Newslettera/E-booku/obchodných oznámení, a ďalej potom na zostavenie zoznamu adries pre rozosielanie Newslettera/E-booku/obchodných oznámení a na vykonanie analýzy o ich využitie.

Vaše osobné údaje budú na tieto účely uložené po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, ibaže by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania. Na iné ako vyššie uvedené účely môžeme Vaše osobné údaje používať iba v prípade, že nám na to udelíte svoj súhlas alebo v prípade, že Vás informujeme o obdobných produktoch alebo službách, ktoré ste si u nás už zaobstarali. Pokiaľ ste sa prihlásili k odberu nášho Newslettera/E-booku/obchodných oznámení, máte právo zrušiť ich odber kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" alebo kliknutím na odkaz v Newsletteri/E-booku/obchodnom oznámení alebo pomocou formulára odhlásenia na našich webových stránkach . Pokiaľ si prajete odvolať svoj súhlas s ukladaním alebo používaním Vašich osobných údajov, môžete nám tiež zaslať e-mail na adresu uvedenú v bode 6.

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely zasielania Newsletteru/E-booku/obchodných oznámení je založené na Vami udelenom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na oprávnenom záujme Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s ustanoveniami zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov.

Objednávanie reportov alebo iných informačných materiálov

Pokiaľ si od nás objednáte reporty alebo iné informačné materiály o našich produktoch a službách, použijeme Vami poskytnuté osobné údaje výhradne na spracovanie takejto objednávky a následne budú tieto osobné údaje uložené po dobu najviac 5 rokov od posledného poskytnutia príslušných materiálov. Za účelom realizácie Vašej objednávky môžeme využívať služby tretích strán, ktorým odovzdávame Vaše osobné údaje výhradne za týmto účelom. Na iné ako vyššie uvedené účely môžeme Vaše osobné údaje používať iba v prípade, že nám na to udelíte svoj súhlas.

Vaše osobné údaje spracovávame pri príprave reportov alebo iných informačných materiálov najmä na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súlade s naším oprávneným záujmom.

Použitie kontaktného formulára

Pokiaľ použijete kontaktný formulár, aby ste nám zaslali dotaz, použijeme Vami poskytnuté osobné údaje, vrátane Vašich kontaktných údajov, iba na vybavenie položeného dotazu a ďalej tieto osobné údaje uchováme pre prípad Vašich doplňujúcich otázok a našu nadväzujúcu komunikáciu. Ak je to potrebné na účely spracovania Vášho dotazu, môžeme odovzdať Vaše osobné údaje aj iným spoločnostiam zo skupiny KM Beta (pozri bod 4 nižšie) alebo tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené po dobu spracovania dotazu a maximálne po dobu 5 rokov od dokončenia spracovania dotazu, ibaže by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania. Bližšie informácie nájdete v Informácii o spracovaní osobných údajov na adrese www.kmbeta.cz.

Spracovávanie Vašich osobných údajov na základe použitia kontaktného formulára je založené na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR udelením Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o zamestnanie

Žiadosti o zamestnanie obsahujú osobné údaje (napr. v životopise, kontaktné údaje a ďalšie). Tieto osobné údaje môžeme v rámci skupiny KM Beta využívať (pozri bod 4 nižšie) na administratívne účely, aby sme mohli rozhodnúť o tom, či Vám ako žiadateľovi môžeme ponúknuť pracovnú pozíciu v našej Spoločnosti alebo v rámci skupiny alebo napr. či Vám máme odpovedať na žiadosť o zamestnanie. Pokiaľ výslovne nevznesiete námietky, uchovávame osobné údaje v našej evidencii po dobu najviac 3 mesiacov od posledného kontaktu s Vami pre prípadné posúdenie Vašej žiadosti v budúcnosti alebo s Vaším súhlasom po dobu dlhšiu v súhlase uvedenú (pokiaľ by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania).

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne na základe Vami udeleného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

.

Vykonávanie a správa objednávok

Na vykonávanie prichádzajúcich objednávok (najmä objednávok materiálu) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame Vaše osobné údaje výhradne za účelom vykonania a vybavenia týchto objednávok. V súvislosti s týmto odovzdávaním av nadväznosti na Vašu objednávku a na základe Vášho súhlasu môžete byť kontaktovaní v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje pre ďalší kontakt s Vami nepoužívali alebo ak svoj súhlas odvoláte, budeme Vaše prianie plne rešpektovať. Vaše osobné údaje budú uložené po dobu vykonávania a správy Vašej objednávky a maximálne po dobu 5 rokov od dokončenia spracovania objednávky, ibaže by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania.

Vaše osobné údaje spracovávame pri vykonávaní a správe objednávok na základe článku 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR, teda na základe Vášho súhlasu a pre plnenie zmluvy.

Ochrana práv a majetku

Pokiaľ máme dôvod sa domnievať, že práva a majetok Spoločnosti, jej dodávateľov, zákazníkov alebo tretích strán boli alebo môžu byť porušené či ohrozené, môžeme Vaše osobné údaje používať či predávať ďalej s cieľom chrániť také práva a/alebo taký majetok. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť Vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto zverejnenie je vyžadované zákonom alebo príslušnými orgánmi s cieľom zaistenia riadneho procesu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a ochrany vyššie uvedených práv. Na ochranu práv a majetku Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, teda v rozsahu všeobecnej premlčacej doby. V prípade začatia kontrolného, správneho alebo iného riadenia Vaše osobné údaje spracovávame, resp. uchovávame do doby právoplatného skončenia takého konania (vrátane všetkých súvisiacich konaní).

Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje na účely ochrany svojich práv a majetku na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Čistenie a konsolidácia dát

Podľa potreby a pri dodržaní podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi je možné za účelom zachovania presnosti dát Vaše osobné údaje krížovo kontrolovať alebo zlučovať s (i) údajmi z našich existujúcich registrov (on-line a off-line), (ii) s údajmi prevzatými od našich právnych predchodcov alebo (iii) s údajmi z iných zdrojov.

4. Prenos a zverejňovanie Vašich osobných údajov

V závislosti od typu Vami požadovanej interakcie (napr. spätný hovor, uskutočnenie objednávky, žiadosť o službu príp. o informácie atď.) môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ktoré sa podieľajú na realizácii objednávky (napr. zásielkový predaj, banky, atď.) alebo s inými spoločnosťami zo skupiny KM Beta. Môžete byť tiež požiadaní o zverejnenie Vašich osobných údajov za účelom splnenia zákonných požiadaviek alebo vynútenia práv a zmluvných povinností.

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám: Za účelom realizácie určitých objednávok a poskytovania určitých služieb spolupracujeme s externými poskytovateľmi (napr. sprostredkovateľmi). Títo poskytovatelia môžu používať alebo im môžu byť odovzdávané Vaše osobné údaje iba za účelom vykonania objednávky Spoločnosťou.

Využitie dát v rámci skupiny: Spoločnosť je súčasťou skupiny KM Beta, medzinárodnej skupiny spoločností s cezhraničnými vnútornými prevádzkovými procesmi, štruktúrami a technickými systémami. Vaše osobné údaje môžeme používať v rámci skupiny KM Beta av prípade potreby ich odovzdávať na naše stránky v iných krajinách na účely uvedené v bode 3 av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Naše smernice a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci celej skupiny sú navrhnuté tak, aby zabezpečili rovnako vysokú úroveň ochrany osobných údajov vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme.

Dodržiavanie zákonných povinností: Vaše osobné údaje budeme odovzdávať za účelom (i) presadzovania alebo dodržiavania zákona, nariadenia, príkazu vydaného orgánom verejnej moci alebo povinných opatrení, (ii) odhaľovania a predchádzania bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným škodlivým činnostiam, (iii) ochrany a / alebo vymáhanie práva a ochrany majetku Spoločnosti alebo tretích osôb a (iv) ochrany práv a osobnej bezpečnosti našich zamestnancov a tretích osôb.

5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatniť prostredníctvom žiadosti niektorým zo spôsobov stanovených nižšie v článku 6. O opatreniach prijatých na základe Vašej žiadosti Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnené potreby predĺžená.

5.1. Právo na informácie

Vždy Vás budeme stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom informovať o spracovaní Vašich osobných údajov, a to v okamihu, keď od Vás získavame osobné údaje. Pokiaľ nezískavame osobné údaje priamo od Vás, poskytneme Vám informácie v primeranej lehote po ich získaní, ale najneskôr do jedného mesiaca.

Informácie Vám poskytujeme:

 •     v elektronickej forme na našich webových stránkach;
 •     v elektronickej forme na Vašu emailovú adresu;
 •     telefonicky; alebo
 •     zaslaním poštou na Vami uvedenú kontaktnú adresu.

5.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané. Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, oznámime Vám informácie, ktoré požadujete alebo ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme Vám bezplatne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na Vašu žiadosť môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie týchto kópií. Právom získať kópiu spracovávaných osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, budú informácie poskytnuté v bežne používanej elektronickej forme, ibaže vo svojej žiadosti uvediete, že požadujete iný spôsob poskytnutia informácií.

5.3. Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a na doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím na účely spracovania, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia. Oznamujeme jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných príjemcoch.

5.4. Právo na výmaz / právo byť zabudnutý/á

Bez zbytočného odkladu vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z nižšie uvedených dôvodov:

 •     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 •     odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny    dôvod na spracovanie;
 •     vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo vznesiete námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 •     osobné údaje boli spracované protiprávne;
 •     osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahuje;
 •     osobné údaje dieťaťa boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti urobenou priamo dieťaťu.

Vyššie uvedené neplatí, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné:

 •     na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 •     na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov podľa práva       Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje, alebo na splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým sme poverení;
 •     z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 •     na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by využitie práva na výmaz znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
 •     na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 •     Všetky výmazy osobných údajov oznamujeme jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to požadujete, informujeme Vás o tom, ktorí príjemcovia osobných údajov boli takto informovaní.

Pokiaľ na základe jednej z vyššie uvedených výnimiek odmietneme Vaše osobné údaje vymazať, informujeme Vás o tom v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, odôvodníme použitie výnimky a poučíme Vás v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.

5.5. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne, odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • uplatnili ste právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.
 • V dôsledku obmedzenia spracovania osobných údajov môžeme predmetné osobné údaje naďalej ukladať, avšak spracované môžu byť iba s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu. V týchto prípadoch budete vopred upozornený na to, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

5.6. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, a ktoré sú spracovávané automatizovane, pokiaľ je súčasne splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:

 • osobné údaje sú spracovávané na konkrétny účel/y na základe Vášho súhlasu;
 • jedná sa o osobitnú kategóriu osobných údajov spracovávaných na jeden alebo viac stanovených účelov na základe Vášho výslovného súhlasu; alebo
 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.
 • Za osobné údaje nám poskytnuté sú považované údaje, ktoré ste nám priamo, vedome a aktívne oznámili napr. prostredníctvom formulára, ale tiež údaje generované na základe Vašej aktivity pri používaní služby alebo zariadenia, ako napr. lokalizačné údaje, dátumy prihlásenia do aplikácie a pod. .

Osobné údaje Vám prenesieme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ste oprávnený/á odovzdať získané osobné údaje inému správcovi osobných údajov. Vo svojej žiadosti zvolíte, či máme osobné údaje poskytnúť Vám alebo či využijete právo na to, aby Vaše osobné údaje boli odovzdané priamo inému správcovi/spracovateľovi, ak je to technicky uskutočniteľné.

5.7. Právo vzniesť námietku

V prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu oprávneného záujmu našej Spoločnosti máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré v námietke popíšete. Námietku môžete podať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 6 nižšie.

V prípade obdržania námietky prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje (ponecháme si ich iba uložené) a vykonáme posúdenie, či máme závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov. Pokiaľ dôjdeme k záveru, že také dôvody máme, informujeme Vás o tom, oznámime Vám zároveň možnosti ďalšej obrany av spracovaní osobných údajov pokračujeme. Pokiaľ naopak dôjdeme k záveru, že dostatočné dôvody na spracovanie osobných údajov nemáme, informujeme Vás o tom, spracovanie ukončíme a vykonáme výmaz osobných údajov.

Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V prípade vznesenia tejto námietky nebudú Vaše osobné údaje naďalej na účely priameho marketingu spracovávané.

5.8. Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Spravujeme Vaše osobné údaje s rešpektom k Vášmu právu nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov, ktoré sa Vás významne dotýka, a to vrátane profilovania (tj akejkoľvek formy automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúceho v ich použití na rozbor, odhad alebo hodnotenie určitých aspektov týkajúcich sa Vás, napr. pracovného výkonu, ekonomickej situácie, záujmov, apod.).

Pri správe osobných údajov môžeme urobiť Vaše osobné údaje predmetom automatizovaného rozhodnutia, pokiaľ je takéto rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami, alebo ak je rozhodnutie povolené právnym predpisom Európskej únie alebo slovenského právneho poriadku a súčasne vhodne zaisťujúcim ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak na takéto rozhodnutie udelíte výslovný súhlas.

5.9. Právo podať sťažnosť

Ak nesúhlasíte s naším vybavením Vašej žiadosti, môžete proti nášmu postupu podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov:

 • informácie nájdete na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
 • prípadne na inom príslušnom dozornom úrade v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

6. Kde a ako uplatniť práva, kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo spracovania Vašich osobných údajov kontaktujte:

 • společnost KM Beta spol. s r.o.
 • sídlo: Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica
 • e-mail: kmbeta@kmbeta.sk
 • telefonní číslo: 0452909008

nebo

pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: gdpr@kmbeta.sk.

7. Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme značné množstvo opatrení na zabezpečenie osobných údajov tak, aby sme zaistili plnú dôvernosť a integritu Vašich osobných údajov. Vzhľadom na povahu internetu by sme Vás však radi upozornili na skutočnosť, že v rámci prenosu osobných údajov prostredníctvom internetu môžu existovať isté bezpečnostné medzery (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana osobných údajov zamedzujúca prístupu tretích osôb nie je možná.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2023. Tieto zásady sú revidované a aktualizované pravidelne po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď nadobudli účinnosť alebo odo dňa poslednej revízie a aktualizácie, príp. častejšie, ak nastane potreba jeho revidovať a aktualizovať. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na internetovej adrese: https://kmbeta.sk/zasady-ochrany-osobnich-udaju.